Disclaimer

Aan onze website wordt doorlopend met zorg en aandacht gewerkt. Bij het samenstellen, aanvullen, wijzigen en onderhouden van onze website betrachten we uiterste zorgvuldigheid om de juiste en actuele informatie te verstrekken.

Wij kunnen echter niet ten alle tijden instaan voor de volledigheid en volledige actualiteit van de geboden informatie, noch voor de foutloze en/of ononderbroken beschikbaarheid en het functioneren van deze website. U kunt derhalve geen rechten ontlenen aan de op deze website geboden informatie, nog kan deze informatie worden gezien als persoonlijk advies.

Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend. Zorggroep Liante aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van haar website.

 

Auteursrechten

Op de inhoud van onze webpagina’s en op de logo’s van rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan Zorggroep Liante. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan nadat schriftelijke toestemming van Zorggroep Liante is verleend.

 

Links naar externe sites

Op onze website bevinden zich diverse links naar externe websites. Zorggroep Liante is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Ook niet voor de privacybescherming op deze pagina’s, of voor de diensten die daar eventueel worden aangeboden.